Przetargi.pl
Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4613291-5 , fax. 77 4612763
 • Data zamieszczenia: 2016-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  ul. Opolska 36a 36a
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4613291-5, fax. 77 4612763
  REGON: 00031158500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.strzelce-op.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do Apteki szpitalnej. Zamawiający porządkuje przedmiot zamówienia na 10 pakietów, wg rodzaju i przeznaczenia środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych 1.Środki do mycia i dezynfekcji skóry i śluzówek. 2.Kosmetyki. 3.Środki do mycia i dezynfekcji rąk. 4.Środki myjąco-dezynfekcyjne do powierzchni. 5.Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. 6.Czyściwa do dezynfekcji powierzchni. 7.Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. 8.Środki do pielęgnacji urządzeń i sprzętu. 9.Środki dezynfekcyjne do urządzeń gastronomicznych i powierzchni kuchni szpitalnej oraz do rąk pracowników kuchni. 10.Środki myjące i dezynfekcyjne do myjni endoskopowej. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych odpowiednio do podziału na pakiety. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20%, w dół bez ograniczeń. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: Nie dopuszcza się. Szczegółowa specyfikacja produktów, określająca ich rodzaje i ilości, obliczone wg zużycia w ostatnich 12-u miesiącach, a także wymagania jakościowe, znajduje się w Formularzu Cenowym (Zał. nr 3 do niniejszych SIWZ). UWAGI DO FORMULARZA CENOWEGO 1.W Formularzu Cenowym (zał. 3 do siwz) założono określony % stężenia preparatu (kol. Uwagi). W przypadku gdy Wykonawca dysponuje preparatem o innym stężeniu, zaznacza ten fakt w kolumnie Uwagi, jednocześnie dokonując odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań (kol.7). 2.W przypadku gdy preparat nie wymaga rozcieńczenia, Wykonawca przelicza ilości opakowań, tak aby odpowiadały one zapotrzebowaniu wskazanemu przez Zamawiającego. 3.W przypadku gdy preparat wymagany jest w postaci pianki, aerozolu, granulatu, chusteczek - podano zapotrzebowanie w sztukach odpowiadających sugerowanym opakowaniom. W przypadku zaoferowania innej wielkości opakowań - ich ilości należy przeliczyć, tak aby odpowiadały łącznemu zapotrzebowaniu Zamawiającego - zawartość opakowania x ilość opakowań. 4.W przypadku, gdy ilość opakowań (odpowiednio: P1,3 - kol. 9, P2,4,5,7,9,10 - kol. 7, P6,8 - kol. 6) Formularza Cenowego - po przeliczeniu - nie jest liczbą całkowitą, Wykonawca zaokrągla tą ilość do czterech miejsc po przecinku. 5.W przypadku zaoferowania preparatów, dla których wymagane jest dostarczenie łokciowego systemu dozującego, w cenie danego preparatu należy uwzględnić dostawę takich dozowników, w wymaganej przez Zamawiającego ilości. 6.W przypadku, gdy dany preparat wymaga pompki do opakowania, dozowników, aplikatorów, rozpylaczy lub pasków do testowania, w cenie danego preparatu należy uwzględnić dostawę takich dozowników, aplikatorów, rozpylaczy lub pasków do testowania w wymaganej przez Zamawiającego ilości. 7.W przypadku zaoferowania preparatów dla pakietu nr 7 - środki do mycia i dezynfekcji narzędzi - wymagane jest dostarczenie wanien z wkładem sitowym i pokrywą do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o pojemnościach podanych w Formularzu Cenowym. 8.W przypadku pakietu nr 10 (środków do myjni endoskopowej), należy zaoferować tylko taki preparat, który zapewnia spełnienie wymogów jakościowych i technologicznych procesu dezynfekcji. Zaoferowany preparat winien zostać przebadany pod względem bezpieczeństwa i skuteczności dezynfekcji, rekomendowany prez producenta dla myjni endoskopowej Choyang Cyw oraz endoskopów Fujinon o czasie działania 5 minut. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego rekomendację producenta dla zaoferowanego preparatu. W przypadku pakietu nr 10 - założono 1800 procesów mycia/rok. Np. obecnie Zamawiający stosuje środek dezynfekcyjny ANIOXYDE 1000, zużywany w ilości 5L na ok. 18 procesów - stąd roczne ich zapotrzebowanie wynosi: -1800 ÷ 18 = 100 op. WARUNKI PRZEDMIOTOWE REALIZACJI ZAMÓWIENIA I.Wykonawca winien zaoferować środki antyseptyczne i dezynfekcyjne zarejestrowane i dopuszczone do obrotu, odpowiednio dla danego środka, na podstawie: a.przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 126 poz. 1381), jeśli służą do bezpośredniego kontaktu z tkankami człowieka (środki antyseptyczne), b.przepisów ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz.U. 175 poz. 1433) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. W sprawie kategorii i grup produktów biobójczych wg ich przeznaczenia (Dz.U. 16 poz. 150) c.przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 107 poz. 679) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. 100 poz. 1027) w odniesieniu do środków dezynfekcyjnych stanowiących wyposażenie wyrobu medycznego. Zaoferowane preparaty powinny być przebadane według obowiązujących norm i wymagań dla obszaru medycznego. Wykonawca winien być w posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, o których mowa w pkt I., przy czym Wykonawca nie musi przedkładać tych dokumentów wraz z ofertą, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania ich przedłożenia. II.Wykonawca winien zaoferować środki antyseptyczne i środki dezynfekcyjne, które spełniają wymogi wskazane w Formularzu Cenowym (zał. 3 do SIWZ). Celem potwierdzenia wymogów, o których mowa w pkt II., Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a.ulotki informacyjne preparatów zawierające informacje o składzie chemicznym preparatu, jego spektrum, działaniu i właściwościach, b.aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, dla poszczególnych środków - jeśli dotyczy. c.aktualne charakterystyki produktów leczniczych - jeśli dotyczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji roszczeń gwarancyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.strzelce-op.pl (dostęp przez zakładkę BIP>Zamówienia Publiczne 2016)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach