Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych na okres 2 lat

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-066 Opole, ul. Reymonta 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 454-54-01 , fax. 077 453-61-06
 • Data zamieszczenia: 2016-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  ul. Reymonta 8 8
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 454-54-01, fax. 077 453-61-06
  REGON: 00064013600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych na okres 2 lat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych na okres 2 lat. Zadanie nr 1: Zakup i dostawa preparatów do dezynfekcji rąk i skóry na okres 2 lat. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania nr 1, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 2: Zakup i dostawa preparatów do dezynfekcji ran i błon śluzowych na okres 2 lat. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania nr 2, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 3: Zakup i dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni na okres 2 lat. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania nr 3, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ginekologia.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach