Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - NLP.2015.22

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4062566 , fax. 77 4062567
 • Data zamieszczenia: 2015-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 24 Kwietnia 5 5
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 4062566, fax. 77 4062567
  REGON: 00031466100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-szpital.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - NLP.2015.22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2/1 do 2/8 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety: 1 pakiet - Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji maszynowej narzędzi oraz preparatów do pielęgnacji narzędzi - wg zał. nr 2/1 do SIWZ, 2 pakiet - Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry rąk i ciała pacjentów - wg zał. nr 2/2 do SIWZ, 3 pakiet - Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, szczepieniami, iniekcjami, błon śluzowych - wg zał. 2/3 do SIWZ, 4 pakiet - Dostawa preparatów do dekontaminacji sprzętu endoskopowego i narzędzi chirurgicznych- wg zał. 2/4 do SIWZ, 5 pakiet - Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych - wg zał. 2/5 do SIWZ, 6 pakiet - Dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego - wg zał. 2/6 do SIWZ. 7 pakiet - Dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni sprzętu medycznego - wg zał. 2/7 do SIWZ. 8 pakiet - Dostawa chusteczek do nasączania środkami do dezynfekcji - wg zał. 2/8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.e-szpital.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach