Przetargi.pl
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4087830 , fax. 77 4333038
 • Data zamieszczenia: 2015-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  ul. Bohaterów Warszawy 34 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 77 4087830, fax. 77 4333038
  REGON: 00031344300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części: Część nr 1 - dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji Część nr 2 - dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji endoskopów Część nr 3 - dostawa środków do odkażania rąk i skóry Część nr 4 - dostawa środków do dezynfekcji powierzchni Część nr 5 - dostawa środków do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz płynów do myjni i dezynfektorów dla Centralnej Sterylizacji posiadające znak CE Część nr 6 - dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach