Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w 2014 r. (II postępowanie)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 13 A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5335132 , fax. 89 5335132
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
  ul. Żołnierska 13 A 13 A
  10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5335132, fax. 89 5335132
  REGON: 28056355900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorzadu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w 2014 r. (II postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (w miarę potrzeb zamawiającego) materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w 2014r. w ilościach i rodzajach asortymentowych określonych w załączniku Nr 3 do SIWZ Formularz cenowy. 2.Przedmiotowy asortyment będzie dostarczany na warunkach określonych w umowie do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie: a) ZKOS w Olsztynie ul. Głowackiego 27;b) ZKOS II w Olsztynie ul. Mariańska 1; c) WCRS Aquasfera w Olsztynie al. Piłsudskiego 69b; d) HWS Urania w Olsztynie al. Piłsudskiego 44; e) Lodowisko/Boisko w Olsztynie ul. Jeziołowicza; f) ZOWR w Olsztynie ul. Jeziorna 8; g) Przystań Jodłowa w Olsztynie ul. Jodłowa 9a; h) BSW Słoneczna Polana w Olsztynie ul. Sielska 38; i) ZOOS Stadion w Olsztynie al. Piłsudskiego 69a; j) Dział Administracyjno-Gospodarczy OSiR w Olsztynie ul. Żołnierska 13a. 3.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie innych równoważnych asortymentów materiałów budowlanych innych niż podanych w Przedmiocie zamówienia - Załączniku Nr 3 do SIWZ pod warunkiem posiadania przez te asortymenty parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków oraz naniesienie w formularzu cenowym proponowanego asortymentu. 4.Wymienione wyżej materiały muszą być w oryginalnych opakowaniach określających nazwę produktu, gramaturę - wg ilości podanej w formularzu cenowym ( należy przeliczyć cenę ). 5.Dostawy nie rzadziej niż raz w tygodniu transportem wykonawcy, wg zgłoszeń telefonicznych na dwa dni przed terminem dostawy. 6.Wykonawca winien przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia i na własny koszt i ryzyko uzyskać niezbędne informacje konieczne do złożenia oferty. 7.Warunki płatności raz w miesiącu w ciągu 21 dni po dostarczeniu faktury zamawiającemu, wystawionej po wykonaniu dostawy. 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z zakresu umownego części określonej w zamówieniu bez podania przyczyn bez żadnych skutków prawno-finansowych. Rezygnacja z wykonania lub ograniczenia zakresu niektórych dostaw odbywać się będzie każdorazowo z niezbędnym wyprzedzeniem. W takim przypadku obniżeniu ulegnie wynagrodzenie wykonawcy o wartość niewykonanych dostaw. 9.Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadkach szczególnych - np. ograniczonej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia będzie miał prawo w trakcie realizacji dostawy ograniczyć zakres rzeczowy usługi do wysokości posiadanych środków finansowych bez żadnych ujemnych skutków prawno - finansowych. Takim przypadku wykonawca będzie uprawniony wyłącznie do wynagrodzenia za zrealizowany zakres dostaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach