Przetargi.pl
Wykonanie i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25 , fax. 55 239 33 34
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  ul. Łączności 1 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25, fax. 55 239 33 34
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego Przedmiot główny: Nazewnictwo wg CPV: Usługa drukowania i dystrybucji Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięciu numerów Elbląskiego Serwisu Miejskiego tj. opracowanie graficzne, skład, druk i dystrybucja na terenie miasta Elbląg, w etapach określonych przez Zamawiającego. 2. Zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie layoutu graficznego Elbląskiego Serwisu Miejskiego i skład każdego z numerów Elbląskiego Serwisu Miejskiego, wg poniższych wytycznych: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieograniczonej liczby korekt wszystkich przedstawionych przez Wykonawcę projektów, aż do momentu uzyskania akceptacji Zamawiającego. b) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekt edytorskich. c) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w formie elektronicznej Zamawiającemu każdego numeru Elbląskiego Serwisu Miejskiego do akceptacji przed jego wydrukiem. d) Przygotowanie tekstów i zdjęć leży po stronie Zamawiającego. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania Wykonawcy gotowego materiału do druku, na każdym etapie realizacji zamówienia. 2) Druk 5 numerów Elbląskiego Serwisu Miejskiego wg poniższych parametrów: a) nakład każdego numeru: 50 000 egz. b) papier: środek - kreda mat. 115 g/m?, okładka- kreda mat. 130-135 g/m? c) kolor: 4+4 (okładka + środek) d) ilość stron: 16 (razem z okładką) e) oprawa zeszytowa: szycie po długim boku - 2 zszywki f) format: 275 mm x 210 mm 3) Dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego wg poniższych zasad: a) Dystrybucja pełnego nakładu Elbląskiego Serwisu Miejskiego będzie realizowana poprzez dostarczenie do skrzynki pocztowej każdego gospodarstwa domowego na terenie miasta Elbląga dokładnie jednego egzemplarza Elbląskiego Serwisu Miejskiego. b) Wykonawca przed rozpoczęciem dystrybucji każdego numeru zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu jego planu i harmonogramu dystrybucji, a po realizacji każdego etapu przedstawienia raportu z wykonania dystrybucji. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli dystrybucji, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w kontroli dystrybucji na wezwanie Zamawiającego, zgłoszone na dzień przed planowanym terminem kontroli. Zamawiający dopuszcza inne formy zgłoszenia braków i wad w dystrybucji, np. interwencja mieszkańca. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formacie PDF (wersja do zamieszczenia na stronie internetowej) i w otwartych plikach źródłowych zapisanych na nośniku, który wraz z raportem z wykonanej dystrybucji i protokołem odbioru będzie podstawą do zakończenia każdego etapu realizacji zamówienia. 5) Termin realizacji zamówienia określa się etapowo: a) Wykonanie i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego - numer 1/2014 do 7 marca 2014 r. b) Wykonanie i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego - numer 2/2014 do 9 kwietnia 2014 r. c) Wykonanie i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego - numer 3/2014 do 6 czerwca 2014 r. d) Wykonanie i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego - numer 4/2014 do 12 września 2014 r. e) Wykonanie i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego - numer 5/2014 do 10 listopada 2014 r. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 13 1030 1218 0000 0000 9030 1632 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Departamentu Księgowości Urzędu Miejskiego w Elblągu 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umelblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach