Przetargi.pl
ZDP.7.252.9.2014 - DOSTAWA NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO KRUSZYWA DO REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG O FRAKCJACH 2/5 mm i 5/8 mm

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 55
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 644 22 32 , fax. 055 644 22 32
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Królewiecka 55 55
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 644 22 32, fax. 055 644 22 32
  REGON: 17081813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZDP.7.252.9.2014 - DOSTAWA NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO KRUSZYWA DO REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG O FRAKCJACH 2/5 mm i 5/8 mm
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obejmuje: kruszywo o frakcji 2/5mm w ilości 300 Mg (luzem) kruszywo o frakcji 5/8mm w ilości 450 Mg (luzem) Wymagania techniczne: Oferowane kruszywo winno spełniać wymagania zgodne z normą PN-EN-13043 oraz warunkami technicznymi WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych ujętych w tablicy nr 26 (KR1-KR2), które zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. W szczególności kruszywo musi spełniać wymagania: kruszywo łamane, płukane o frakcjach 2/5 i 5/8 mm; tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż dla kategorii uziarnienia Gc90/20; zawartość pyłów, kategoria nie wyższa niż f1; kształt kruszywa- kategoria nie wyższa niż FI25 lub SI25; procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej - kategoria nie mniejsza niż C90/1; odporność na rozdrabnianie kruszywa kategoria nie wyższa niż LA25; odporność na polerowanie kategoria nie niższa niż PSV44; mrozoodporność kategoria nie wyższa niż FNaCl7; kruszywo powinno wykazywać się adhezją do emulsji asfaltowych klasy C65 B3 PU/RC lub C65 B4 RC odpowiadającą warunkom określonym w normie PN-EN 13808:2010 Załącznik krajowy NA; wyklucza się kruszywa ze skał wapiennych. Miejsce dostawy - plac Zamawiającego, Królewiecka 55, 14-500 Braniewo. Dostawa kruszywa wraz z rozładunkiem na plac Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w wysokości minimum 60% całości zamówienia. Wielkość zamówienia będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania w wykonaniu prac remontowych dróg powiatowych. Zamówienia realizowane będą sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. Odbiór dostawy: Odbiór dostawy dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Dostawcy. Dostawca w trakcie realizacji umowy dostarczy dokumenty potwierdzające właściwą jakość przedmiotu umowy oraz że wyroby objęte ofertą, spełniają wymagania zgodne z normą PN-EN 13043 do umowy, na każde żądanie Zamawiającego. Materiał może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie. Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału. Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń (m.in. odnośnie obciążeń osi pojazdu) podczas transportu materiału po drogach publicznych. Dostawca winien brać pod uwagę, że podstawowy czas pracy Zamawiającego jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Dostawy w innych godzinach oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy winny być uzgodnione z Zamawiającym. Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału. Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdów na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 10 km. Koszt dojazdu obciąża Dostawcę. Gwarancja jakości: Dostawca udzieli gwarancji odpowiedniej jakości na okres 6 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia na dostarczone kruszywo. W przypadku dostarczenia kruszywa niespełniającego wymagań w umowie Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego zabrać nieodpowiedniej jakości kruszywo i dostarczyć właściwej jakości. Zamawiający zastrzega prawo wykonania badań kontrolnych. W przypadku gdy badana partia kruszywa nie będzie spełniała wymagań normy PN-EN 13043 i norm pokrewnych, zostanie pozostawiona do dyspozycji Wykonawcy, ZDP odmówi zapłaty za dostarczoną partię kruszywa, a Wykonawca usunie materiał z placu Zmawiającego na własny koszt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach