Przetargi.pl
ZDP.7.252.8.2014 - DOSTAWA NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH DO OZNAKOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 55
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 644 22 32 , fax. 055 644 22 32
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Królewiecka 55 55
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 644 22 32, fax. 055 644 22 32
  REGON: 17081813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZDP.7.252.8.2014 - DOSTAWA NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH DO OZNAKOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Dostawa na plac Zamawiającego tablic i znaków drogowych do oznakowania dróg powiatowych. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w wysokości minimum 60% całości zamówienia. Wielkość realizacji uwarunkowana będzie od kwoty brutto za całość zamówienia. 3) Zamówienia realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. 4) Jednokrotna dostawa oznakowania do Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 2.000,0 zł brutto według oferowanych cen jednostkowych. 5) W trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmianie ilości poszczególnych tablic i znaków wg. aktualnego zapotrzebowania ZDP. Rozliczenie nastąpi według cen jednostkowych. 6) Zakres objęty zamówieniem: Lp. Znak j.m. ilość 1 A; folia odblaskowa typ I; grupa wielkości znaków - średnie; wymiar 900 mm szt. 60 2 B; folia odblaskowa typ I; grupa wielkości znaków - średnie; wymiar 800 mm szt. 50 3 D; folia odblaskowa typ I; grupa wielkości znaków - średnie; wymiar 600 mm szt. 40 4 E; folia odblaskowa typ I; grupa wielkości znaków - średnie; (grupa wielkości liter VI,V) m2 25 5 F; folia odblaskowa typ I; grupa wielkości znaków - średnie (grupa wielkości liter II,I) m2 10 6 T (1,2,3,4) folia odblaskowa typ I; grupa wielkości znaków - średnie (grupa wielkości liter IV, III) m2 20 7 T-6 folia odblaskowa typ I; grupa wielkości znaków - średnie wymiar wys. 600 mm, szer. 600 mm szt. 20 8 U-3a, U-3b; folia odblaskowa typ I; grupa wielkości znaków - średnie; szt. 80 9 D-42, D-43; folia odblaskowa typ I; grupa wielkości znaków - średnie; szt. 4 7) Wymagania techniczne Znaki powinny być wykonane zgodne z załącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach i wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 8) Wymagania techniczne dla znaków i tablic drogowych: a) tarcze znaków winny być wyprodukowane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,15 mm zginanej krawędziowo; b) tarcze znaków winny być wzmocnione profilami konstrukcyjno- montażowymi umieszczonymi w układzie poziomym o długości min. 80% szerokości tarczy znaku; c) tylna strona tarczy znaku winna być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemnoszarej, o grubości powłoki min. 30 mikronów; d) gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku folii I typu użyta do wykonania lica znaku nie powinna zmniejszyć się więcej niż 50% wartości początkowej przez okres 7 lat od daty jej użycia oraz wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały ten okres. Każdy powtarzalny symbol znaku oraz obwódki znaków powinny być wykonane metodą sitodruku; e) każdy znak drogowy winien posiadać tabliczkę informacyjną, zawierającą następujące dane: nazwę wytwórcy znaków, datę produkcji, oznaczenia dotyczące parametrów odblaskowych lica znaku, f) Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania niż wymienione w ppkt. a-c, pod warunkiem spełnienia wymagań dla cech technicznych i jakościowych zdefiniowanych w normie PN EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349922009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach