Przetargi.pl
Pobór i badanie ścieków z podziałem na II części - postępowanie nr 13/U.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5421600 , fax. 89 5421689
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5421600, fax. 89 5421689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.cso.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pobór i badanie ścieków z podziałem na II części - postępowanie nr 13/U.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa poboru i badania ścieków z podziałem na II części. Badania należy wykonać zgodnie z metodykami referencyjnymi analiz wyszczególnionych w załączniku Nr 10 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) i obowiązującymi normami. Sprawozdanie z badań musi być wykonane wg załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366), wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: - podstawowe: 73111000-3. Część I - Pobór i wykonanie badań ścieków bytowo-gospodarczych (surowych i oczyszczonych) z oczyszczalni: JW. 3411 w Lidzbarku Warmińskim, JW. 4226 w Osowcu, JW. 2031 w Lipowcu, ORMON w Omulewie; Pobór i badanie ścieków odprowadzanych z basenu kąpielowego: JW. 4226 w Hajnówce; Pobór próbek i przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w ORMON Czarny Piec oczyszczonych w odstojniku popłuczyn; Przedstawienie wyników badań w formie sprawozdania, wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). Część II - Pobór i badanie ścieków surowych i oczyszczonych z myjni czołgowo-samochodowych: JW. 3411 w Lidzbarku Warmińskim ścieki pochodzące z myjni pojazdów mechanicznych, JW. 4222 w Giżycku ścieki pochodzące z myjni czołgowo-samochodowej, JW. 4808 w Elblągu ścieki pochodzące z myjni pojazdów mechanicznych; Pobór próbek i wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość: węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej; Pobór próbek i przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w OSzW Giżycko oczyszczonych w odstojniku popłuczyn; Przedstawienie wyników badań w formie sprawozdania, wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.cso.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach