Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w 2011 r

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 13 A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5335132 , fax. 89 5335132
 • Data zamieszczenia: 2011-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
  ul. Żołnierska 13 A 13 A
  10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5335132, fax. 89 5335132
  REGON: 28056355900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w 2011 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w 2011 r. Dostawy nie rzadziej niż raz w tygodniu transportem wykonawcy, wg zgłoszeń telefonicznych na dwa dni przed terminem dostawy. Przedmiotowy asortyment będzie dostarczany na warunkach określonych w umowie do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie: a) ZKOS w Olsztynie ul. Głowackiego 27 b) ZKOS II w Olsztynie ul. Mariańska 1 c) Hotel Relaks w Olsztynie ul. Żołnierska 13a d) OW Kłobuk w Nowej Kaletce Gm. Purda e) HWS Urania w Olsztynie al. Piłsudskiego 44 f) ZOWR w Olsztynie ul. Jeziorna 8 g) ZOOS Stadion w Olsztynie al. Piłsudskiego 69a h) Przystań Jodłowa w Olsztynie ul. Jodłowa 9a i) BSW Słoneczna Polana w Olsztynie ul. Sielska 38 j) Dział Administracyjno-Gospodarczy OSiR w Olsztynie ul. Żołnierska 13a
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 11 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach