Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w 2010 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 13 A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5335132 , fax. 089 5335132
 • Data zamieszczenia: 2009-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Żołnierska 13 A 13 A
  10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5335132, fax. 089 5335132
  REGON: 00032851600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w 2010 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w 2010 r. w miarę potrzeb zamawiającego w 2010 r. zgodnie z wykazem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych oraz: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, e)posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, f)spełnią pozostałe wymogi określone w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty: A.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), B.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik do SIWZ, C.formularz cenowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do obiektów OSiR w Olsztynie, D.polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach