Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO REMONTU I SPRZĘTU GOSPODARCZEGO NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352 W GIŻYCKU

Jednostka Wojskowa Nr 4352 ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 46 02 , fax. 87 429 46 41
 • Data zamieszczenia: 2014-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4352
  ul. Nowowiejska 20 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 46 02, fax. 87 429 46 41
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.24wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW DO REMONTU I SPRZĘTU GOSPODARCZEGO NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352 W GIŻYCKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do remontu i sprzętu gospodarczego (wymienionych w Załączniku Nr 2 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności/certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie oferowanych artykułów, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów wymaganych, określonych w załączniku Nr 2 do SIWZ. 5.W przypadku zaproponowania produktu równoważnego wymaga się, aby odpowiadał on pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez zamawiającego. 6.Przy dostawie artykułów Wykonawca nie może zaoferować produktu równoważnego, który nie został zaakceptowany (dopuszczony) przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania przetargowego. 7.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne deklaracje lub certyfikaty zgodności. 8.Warunki dostawy: a.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. b.Zamówiony towar należy dostarczyć wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy do wskazanych magazynów Zamawiającego, od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 7.30 ÷ 13.00. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub faksem, na min. 48 godz. przed dostawą towaru. W powiadomieniu należy zaznaczyć, które pozycje z arkusza ofertowego zostaną dostarczone do Zamawiającego. c.Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z zestawienia cenowego (np.: poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów. d.Dostawę należy realizować całościowo w danej pozycji asortymentowej. e.W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru odbioru paczek i palet. na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonej przesyłki (należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika). 9.W przypadku stwierdzenia, że dostarczone artykuły: a.są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub b.nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w Załączniku Nr 2 do siwz lub c.dostarczone produkty równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez zamawiającego, wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 10.Wymagania stawiane Wykonawcy: a.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. b.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. c.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 11.Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 poz. 740 z póź. zm) w zakresie działania Wewnętrznych Służb Dyżurnych oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), przyjętych w jednostce wojskowej w czasie dostarczania towaru do Odbiorcy. W związku z powyższym obowiązkiem wybranego Wykonawcy, będzie dostarczenie, przed rozpoczęciem wykonywania dostaw, do Pełnomocnika Dowódcy właściwej jednostki, listy pracowników wraz z numerami dowodów tożsamości oraz numerami rejestracyjnymi i markami pojazdów zabezpieczających dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.24wog.wp.mil.pl, www.bip.mon.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach