Przetargi.pl
sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu pojemników do pobierania krwi pełnej potrójny RW 450/2x400ml do 600ml góra -dół w ilości 42 000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10-247 Olsztyn, ul. Hanki Sawickiej 27
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5260156, 5263060 , fax. 089 5265755
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Hanki Sawickiej 27 27
  10-247 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5260156, 5263060, fax. 089 5265755
  REGON: 00029163500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip. rckik.olsztyn.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu pojemników do pobierania krwi pełnej potrójny RW 450/2x400ml do 600ml góra -dół w ilości 42 000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu pojemników do pobierania krwi pełnej potrójny RW 450/2x400ml do 600ml góra -dół w ilości 42 000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331416130
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rckik.olsztyn.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach