Przetargi.pl
Zagospodarowanie linii brzegowych: CZĘŚĆ I - Zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo. CZĘŚĆ II - Zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś.

Gmina Stawiguda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5126475 , fax. 089 5126910
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stawiguda
  ul. Olsztyńska 10 10
  11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5126475, fax. 089 5126910
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiguda.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie linii brzegowych: CZĘŚĆ I - Zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo. CZĘŚĆ II - Zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie linii brzegowych: CZĘŚĆ I - Zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji: zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo. Roboty budowlane obejmują: budowę pomostu z trapem w Tomaszkowie na jeziorze Wulpińskim (dz. nr 216/1) z dojściem od strony lądu z nieruchomości (działka nr 116/8). Zakłada się wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie litery T na palach. Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia - obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, opisanych przez projekt. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik Nr 1 do Decyzji nr Sta/128/2012 na roboty budowlane znak: IB-II-7.6740.Sta.149.14124.2012 z dnia 12 październik 2012r. wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa - [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2.2. specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 2.3. przedmiary robót, który odczytywany łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej może stanowić materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny, w związku z przyjętą przez zamawiającego zasadą wynagrodzenia ryczałtowego - [załącznik nr 10 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią siwz. Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III ust.1 SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarach. Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do kalkulacji ceny. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych, na urządzenie wg. gwarancji producenta - nie mniej niż 60 miesięcy. Na potwierdzenie tych wymagań należy załączyć oświadczenie (wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza oferty stanowiącego (Załącznik nr 1 do SIWZ.) CZĘŚĆ II - Zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji: zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś. Roboty budowlane obejmują: budowę pomostu w miejscowości Ruś na fragmencie rzeki Łyny z dojściem od strony lądu. Lokalizacja operacji: działka nr 267/1, 268/1 obręb Ruś. Zakłada się wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie prostokąta na palach. Dojście do pomostu chodnikiem z kostki betonowej. Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia - obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, opisanych przez projekt. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik Nr 1 do Decyzji Nr Sta/129/2012 na roboty budowlane znak: IB-II-9.6740.Sta.150.14125.2012 z dnia 12 października 2012r. wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa - [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2.2. specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 2.3. przedmiary robót, który odczytywany łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej może stanowić materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny, w związku z przyjętą przez zamawiającego zasadą wynagrodzenia ryczałtowego - [załącznik nr 10 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią siwz. Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III ust.1 SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarach. Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do kalkulacji ceny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 110 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości : CZĘŚĆ I - 2 960,00 zł słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych CZĘŚĆ II - 1 428,00 zł słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia osiem złotych CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II - 4 388,00 zł słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na konto Zamawiającego z dopiskiem części w której bierze udział Wykonawca - CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) sposób przekazania: w siedzibie zamawiającego - pokój nr 14 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 07.02.2014r. godz. 11 : 45. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiguda.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach