Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, czyściw i dozowników dla SPZOZ – Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju przez okres 12 miesięcy.”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 47 32 409 , fax. 18 47 32 700
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju
  ul. Kraszewskiego 142
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 47 32 409, fax. 18 47 32 700
  REGON: 000300587
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, czyściw i dozowników dla SPZOZ – Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju przez okres 12 miesięcy.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa papieru toaletowego, ręczników, czyściw przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy.Dostawa czyściw w roli przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33760000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach