Przetargi.pl
Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów zawodowych branży budowlanej wraz z certyfikacją w ramach Projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Legionów, 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (14) 621-35-66 , fax. (14) 621-35-66
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
  Legionów, 15
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. (14) 621-35-66, fax. (14) 621-35-66
  REGON: 000190503
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów zawodowych branży budowlanej wraz z certyfikacją w ramach Projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część Nr 1. Kurs spawania metodą TIG 141 FWFM1Liczebność grupy szkoleniowej : 12 uczniówLiczba godzin: teoria 23 godz. + praktyka 80 godz. = 103 godz.Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów zawodowych branży budowlanej wraz z certyfikacją w ramach Projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w TarnowieUczestnicy kursów powinni uzyskać kwalifikacje rozumiane jako wynik walidacji i certyfikacji przeprowadzonych przez Organy uprawnione do wydania dokumentów potwierdzających kwalifikacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (cena oferty powinna zawierać koszt egzaminu i certyfikacji)1) Zamówienie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z branży budowlanej wraz z certyfikacją kwalifikacji i/lub potwierdzeniem nabytych uprawnień dla uczestników projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"2) Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez ich uczestników, kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu/czynności będących przedmiotem kursu, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy zewnętrzne (nadające uprawnienia) powinny być przeprowadzana przez podmioty/ komisje do tego uprawnione. Ich wybór, organizacja oraz poniesienie kosztów egzaminów należy do Wykonawcy.3) Kursy powinny być przeprowadzone w Tarnowie, a ich lokalizacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Sale szkoleniowe i inne miejsca prowadzenia zajęć po winny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę socjalną (szatnie, sanitariaty, miejsca spożywania posiłków) oraz spełniać wymogi przepisów BHP. Jeżeli specyfika i warunki techniczne kursu tego wymagają, zajęcia mogą odbywać się poza Tarnowem, wtedy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego przewozu uczestników z siedziby Zamawiającego na miejsce zajęć i z powrotem, przy czym łączny czas przewozu w obie strony nie może przekroczyć 2 godzin.4) W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia zajęcia w różnych grupach zajęciowych/szkoleniowych mogą być przeprowadzane w tym samym czasie jeśli ich uczestnikiem nie będzie ta sama osoba. Potencjalni uczestnicy kursów/ szkoleń mogą korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia (kursu, szkolenia) w związku z tym należy im zapewnić możliwość udziału w każdych zajęciach. Kwestia ta uzgadniana będzie na etapie wspólnego opracowywania harmonogramów poszczególnych zajęć.5) Zamawiający nie wymaga organizacji cateringu dla uczestników kursów/ szkoleń.Część Nr 2. Kurs koparko-ładowarki z uprawnieniamiLiczebność grupy szkoleniowej: 15 uczniówLiczba godzin: teoria 52 godz. + praktyka 82 godz. = 134 godz.1) Zamówienie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z branży budowlanej wraz z certyfikacją kwalifikacji i/lub potwierdzeniem nabytych uprawnień dla uczestników projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"2) Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez ich uczestników, kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu/ czynności będących przedmiotem kursu, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy zewnętrzne (nadające uprawnienia) powinny być przeprowadzana przez podmioty/ komisje do tego uprawnione. Ich wybór, organizacja oraz poniesienie kosztów egzaminów należy do Wykonawcy.3) Kursy powinny być przeprowadzone w Tarnowie, a ich lokalizacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Sale szkoleniowe i inne miejsca prowadzenia zajęć po winny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę socjalną (szatnie, sanitariaty, miejsca spożywania posiłków) oraz spełniać wymogi przepisów BHP. Jeżeli specyfika i warunki techniczne kursu tego wymagają, zajęcia mogą odbywać się poza Tarnowem, wtedy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego przewozu uczestników z siedziby Zamawiającego na miejsce zajęć i z powrotem, przy czym łączny czas przewozu w obie strony nie może przekroczyć 2 godzin.4) W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia zajęcia w różnych grupach zajęciowych/szkoleniowych mogą być przeprowadzane w tym samym czasie jeśli ich uczestnikiem nie będzie ta sama osoba. Potencjalni uczestnicy kursów/ szkoleń mogą korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia (kursu, szkolenia) w związku z tym należy im zapewnić możliwość udziału w każdych zajęciach. Kwestia ta uzgadniana będzie na etapie wspólnego opracowywania harmonogramów poszczególnych zajęć.5) Zamawiający nie wymaga organizacji cateringu dla uczestników kursów/ szkoleń.Część Nr 3. Kurs montaż rusztowań z uprawnieniamiLiczebność grupy szkoleniowej: 18 uczniówLiczba godzin: teoria 40 godz. + praktyka 40 godz. = 80 godz.1) Zamówienie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z branży budowlanej wraz z certyfikacją kwalifikacji i/lub potwierdzeniem nabytych uprawnień dla uczestników projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"2) Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez ich uczestników, kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu/ czynności będących przedmiotem kursu, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy zewnętrzne (nadające uprawnienia) powinny być przeprowadzana przez podmioty/ komisje do tego uprawnione. Ich wybór, organizacja oraz poniesienie kosztów egzaminów należy do Wykonawcy.3) Kursy powinny być przeprowadzone w Tarnowie, a ich lokalizacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Sale szkoleniowe i inne miejsca prowadzenia zajęć po winny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę socjalną (szatnie, sanitariaty, miejsca spożywania posiłków) oraz spełniać wymogi przepisów BHP. Jeżeli specyfika i warunki techniczne kursu tego wymagają, zajęcia mogą odbywać się poza Tarnowem, wtedy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego przewozu uczestników z siedziby Zamawiającego na miejsce zajęć i z powrotem, przy czym łączny czas przewozu w obie strony nie może przekroczyć 2 godzin.4) W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia zajęcia w różnych grupach zajęciowych/szkoleniowych mogą być przeprowadzane w tym samym czasie jeśli ich uczestnikiem nie będzie ta sama osoba. Potencjalni uczestnicy kursów/ szkoleń mogą korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia (kursu, szkolenia) w związku z tym należy im zapewnić możliwość udziału w każdych zajęciach. Kwestia ta uzgadniana będzie na etapie wspólnego opracowywania harmonogramów poszczególnych zajęć.5) Zamawiający nie wymaga organizacji cateringu dla uczestników kursów/ szkoleń.Część Nr 4. Kurs operatora wózków jezdniowychLiczebność grupy szkoleniowej: 24 uczniówLiczba godzin teoria 28 godz. + praktyka10 godz. = 38 godz.1) Zamówienie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z branży budowlanej wraz z certyfikacją kwalifikacji i/lub potwierdzeniem nabytych uprawnień dla uczestników projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"2) Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez ich uczestników, kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu/ czynności będących przedmiotem kursu, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy zewnętrzne (nadające uprawnienia) powinny być przeprowadzana przez podmioty/ komisje do tego uprawnione. Ich wybór, organizacja oraz poniesienie kosztów egzaminów należy do Wykonawcy.3) Kursy powinny być przeprowadzone w Tarnowie, a ich lokalizacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Sale szkoleniowe i inne miejsca prowadzenia zajęć po winny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę socjalną (szatnie, sanitariaty, miejsca spożywania posiłków) oraz spełniać wymogi przepisów BHP. Jeżeli specyfika i warunki techniczne kursu tego wymagają, zajęcia mogą odbywać się poza Tarnowem, wtedy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego przewozu uczestników z siedziby Zamawiającego na miejsce zajęć i z powrotem, przy czym łączny czas przewozu w obie strony nie może przekroczyć 2 godzin.4) W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia zajęcia w różnych grupach zajęciowych/szkoleniowych mogą być przeprowadzane w tym samym czasie jeśli ich uczestnikiem nie będzie ta sama osoba. Potencjalni uczestnicy kursów/ szkoleń mogą korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia (kursu, szkolenia) w związku z tym należy im zapewnić możliwość udziału w każdych zajęciach. Kwestia ta uzgadniana będzie na etapie wspólnego opracowywania harmonogramów poszczególnych zajęć.5) Zamawiający nie wymaga organizacji cateringu dla uczestników kursów/ szkoleń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach