Przetargi.pl
postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu dachu budynku, w którym mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie

Fundacja im. Brata Alberta ogłasza przetarg

 • Adres: 32-064 Rudawa, Radwanowice 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja im. Brata Alberta
  Radwanowice 1
  32-064 Rudawa, woj. małopolskie
  REGON: 350554888
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://albert.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu dachu budynku, w którym mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku, w którym mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie zgodnie z dokumentacją techniczną – załączniki nr 1 i 1a do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261210-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach