Przetargi.pl
Budowa amfiteatru, budynku zaplecza sanitarnej, miejsc postoj. i oświetl. fotowolt. dla zad. pn.:„PARK TERAPEUTYCZNY - ŁABOWA OTWARTA NA ŚWIAT – INTERAKTYWNA ODYSEJA SĄDECKICH PARTYZANTÓW” oraz bud..

Gmina Łabowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-336 Łabowa, 38
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łabowa
  38
  33-336 Łabowa, woj. małopolskie
  REGON: 000545604
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa amfiteatru, budynku zaplecza sanitarnej, miejsc postoj. i oświetl. fotowolt. dla zad. pn.:„PARK TERAPEUTYCZNY - ŁABOWA OTWARTA NA ŚWIAT – INTERAKTYWNA ODYSEJA SĄDECKICH PARTYZANTÓW” oraz bud..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Budowa amfiteatru, budynku zaplecza sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia fotowoltaicznego dla zadania pod nazwą: „PARK TERAPEUTYCZNY - ŁABOWA OTWARTA NA ŚWIAT – INTERAKTYWNA ODYSEJA SĄDECKICH PARTYZANTÓW” oraz budowa parkingu na cele sakralne wraz z murem oporowym i oświetleniem”, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą [Załącznik nr 1 do SWZ].Zakres robót obejmuje budowę:- amfiteatru wraz z widownią;- budynku zaplecza sanitarnego dla obsługi terenu;- instalacji wodno-kanalizacyjnych;- instalacji elektrycznych;- muru oporowego dla projektowanych miejsc postojowych - układem komunikacji z miejscami postojowymi;- oświetlenia fotowoltaicznego. Projektowane: budynek sanitarny i amfiteatr zostanie zasilony z:- projektowanej instalacji wodociągowej,- projektowanej instalacji kanalizacyjnej,- przyłącza elektrycznego z istniejącej sieci energetycznej - przyłącza objęte osobnym postępowaniem administracyjnym. Zakres i kolejność realizacji inwestycji – prace obejmujące budowę:- wykonanie budowy amfiteatru wraz z widownią, - wykonanie budowy zaplecza sanitarnego, - wykonanie instalacji,- wykonanie muru oporowego, - wykonanie miejsc postojowych przy murze oporowym, - wykonanie oświetlenia, - wykonanie utwardzeń, - wykonanie miejsc postojowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach