Przetargi.pl
„Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – dot. przypory - etap II”

GMINA ZAKLICZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 32-840 Zakliczyn, RYNEK 32
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146326460
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZAKLICZYN
  RYNEK 32
  32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie
  tel. 146326460
  REGON: 851660967
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – dot. przypory - etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z zabezpieczeniem ruin zamku w Melsztynie – dot. przypory - etap II.Zakres prac obejmuje:1) Prace konserwatorskie przypory:- prace budowlane tj. mur wierzy do wysokości 7,60 m;- elementy żelbetowe przypory;- strop żelbetowy na wysokości 6,60 m;2) Zapewnienie nadzoru archeologicznego robót ziemnych nad pracami zgodnie z pozwoleniami i decyzjami Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.Zadanie realizowane jest w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski 2023”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 10 do SWZ), ) dokumentacja techniczna, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót i pozwolenie konserwatorskie nr 62 z dnia 24.02.2022 r oraz decyzja zmiany pozwolenia na budowę nr 369/2022 z dn.12.04.2022 r. stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” (załącznik nr 5, 6, 7, 8, 9). Wycenę należy sporządzić na podstawie powyższych dokumentów. Przedmiary stanowiące załącznik do SWZ mają charakter pomocniczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2.700,00zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje do dnia upływu terminu związania z ofertą z wyjątkiem sytuacji wskazanej w art. 98 ust 1 pkt 2 i 3 Pzp.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, z późn. zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto (numer konta Bank Ochrony Środowiska O/Tarnów nr rachunku 60 1540 1203 2053 4270 3855 0011) z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej podpisanym przez osobę upoważnioną do wystawienia poręczenia lub gwarancji wraz z ofertą i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą z zaznaczeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert;5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Zakliczyn.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/ osobami: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz spełniajace wymagania ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o których mowa w art.37 a, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz w rozumieniu art. 37 c osoba, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzajacych spełnienie wymagań art. 37 a i art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.UWAGA : Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.UWAGA : Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji .Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach