Przetargi.pl
Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego różnego typu wraz z kompatybilnymi dozownikami.

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ogłasza przetarg

 • Adres: 31-121 Kraków, ul. Skarbowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 876 330 , fax. 126 876 331
 • Data zamieszczenia: 2021-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
  ul. Skarbowa 4
  31-121 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 876 330, fax. 126 876 331
  REGON: 35156417900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zp.dietl.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego różnego typu wraz z kompatybilnymi dozownikami.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego różnego typu wraz z kompatybilnymi dozownikami w podziale na 6 pakietów, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33760000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach