Przetargi.pl
Dostawy papieru ręcznikowego w roli wraz z dzierżawą dozowników

Szpital Powiatowy Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 372 710 , fax. 183 372 710
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy Limanowa
  ul. Piłsudskiego 61
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 183 372 710, fax. 183 372 710
  REGON: 30437800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallimanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Limanowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy papieru ręcznikowego w roli wraz z dzierżawą dozowników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy papieru ręcznikowego w roli wraz z dzierżawą dozowników - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ pn Formularz asortymentowo-cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33760000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP - dla poz. 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde jego żądanie do 3 dni. Wykonawca dostarczy dla poz. 2 kartę katalogową/folder (wraz z widokiem) w języku polskim zawierającą opis oferowanego przedmiotu zamówienia oraz schemat montażu i użytkowania Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek dla poz. 1 wykazanej w formularzach asortymentowo-cenowych celem oceny jakości, a także zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz w celu kontroli zgodności późniejszych dostaw częściowych ze złożoną ofertą oraz dla poz. 2 - 1 szt. Wszystkie próbki dostarczone będą na koszt Wykonawcy. Próbki nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem poz.2 . Zamawiający zwróci próbki Wykonawcom których oferty nie zostały wybrane na ich pisemny wniosek i na ich koszt. Wyszczególnione próbki (każda) muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, opisane której pozycji formularza asortymentowo-cenowego dotyczą i dostarczone w trwałym opakowaniu zbiorczym opisanym zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca dołączy do oferty próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w następujących ilościach: Zad 1 poz. 1formularza asortymentowo-cenowego - 0,5 mb do oferty oraz 1 rolkę celem oceny jakości, oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz w celu kontroli zgodności późniejszych dostaw częściowych Dla poz 1 oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczne wyszczególnione w formularzach asortymentowo-cenowych i że na wezwanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie prześle kopie kart technicznych wystawionych przez producenta dla poszczególnych wyrobów potwierdzających parametry techniczne ( Dane w karcie technicznej muszą potwierdzać wymagania opisane w SIWZ: gramaturę, długość , szerokość , średnicę ). Dla poz. 1- oświadczenie o posiadanym dla oferowanego przedmiotu zamówienia ateście PZH lub dokumencie równoważnym, który to atest/dokument równoważny który zostanie przesłany na każde żądanie Zamawiającemu do 3 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach