Przetargi.pl
Dostawy papieru ręcznikowego, toaletowego, koszy na odpady, worków na odpady z folii z PE oraz dzierżawa dozowników do ręczników papierowych w roli ujętych w 6 zadaniach asortymentowych

Szpital Powiatowy Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34600 Limanowa, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 372 710 , fax. 183 372 710
 • Data zamieszczenia: 2019-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy Limanowa
  ul. Piłsudskiego 61
  34600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 183 372 710, fax. 183 372 710
  REGON: 30437800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallimanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Limanowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy papieru ręcznikowego, toaletowego, koszy na odpady, worków na odpady z folii z PE oraz dzierżawa dozowników do ręczników papierowych w roli ujętych w 6 zadaniach asortymentowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy papieru ręcznikowego, toaletowego, koszy na odpady, worków na odpady z folii z PE oraz dzierżawa dozowników do ręczników papierowych w roli ujętych w 6 zadaniach asortymentowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33760000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP - dla zad 2.2 i zad. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde jego żądanie do 3 dni. Dla zadania nr 1, 2 poz. 1,2, 3 i 4 - oświadczenie o posiadanym dla oferowanego przedmiotu zamówienia ateście PZH lub dokumencie równoważnym oraz dla zadania 6 ateście PZH lub dokumencie równoważnym dla worków foliowych na odpady komunalne i medyczne wykonane z folii HDPE i LDPE z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów komunalnych i medycznych który zostanie przesłany na każde żądanie Zamawiającemu do 3 dni Wykonawca dostarczy dla zad 5 kartę katalogową/folder (wraz z widokiem) w języku polskim potwierdzającą zgodność przedmiotu zamówienia z opisem Zamawiającego oraz dla zad 2.2 kartę katalogową w języku polskim zawierającą opis oferowanego przedmiotu zamówienia oraz schemat montażu i użytkowania Dla zad 1, 2.1, 3, 4 i 6 oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczne wyszczególnione w formularzach asortymentowo-cenowych i że na wezwanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie prześle kopie kart technicznych wystawionych przez producenta dla poszczególnych wyrobów potwierdzających parametry techniczne ( Dane w karcie technicznej muszą potwierdzać wymagania opisane w SIWZ: gramaturę, długość , szerokość , średnicę ). Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek dla zadań 1-4, 6 wykazanych w formularzach asortymentowo-cenowych celem oceny jakości, a także zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz w celu kontroli zgodności późniejszych dostaw częściowych ze złożoną ofertą (dla zad. 6 dla oceny jakości nie jest wymagany nadruk na workach). Wszystkie próbki dostarczone będą na koszt Wykonawcy. Próbki nie podlegają zwrotowi. Dla zad. 2 poz.2 Zamawiający zwróci próbki Wykonawcom których oferty nie zostały wybrane na ich pisemny wniosek i na ich koszt. Wyszczególnione próbki (każda) muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, opisane której pozycji formularza asortymentowo-cenowego dotyczą i dostarczone w trwałym opakowaniu zbiorczym opisanym zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca dołączy do oferty próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w następujących ilościach: Zad 1 poz. 1form asortymentowo-cenowego 0,5 mb Zad 1 poz. 2 form asortymentowo-cenowego 0,5 mb Zad 1 poz. 3 form asortymentowo-cenowego 0,5 mb Zad 2 poz. 1 form asortymentowo-cenowego 0,5 mb Zad 2 poz. 2 form asortymentowo-cenowego 1 szt. (dozownik) Zad 3 poz. 1 form asortymentowo-cenowego 2 listki Zad 3 poz. 2 form asortymentowo-cenowego 2 listki Zad 4 poz. 1form asortymentowo-cenowego 0,5 mb Zad 4 poz. 2 form asortymentowo-cenowego 0,5 mb Zad 6 poz. I - III form asortymentowo-cenowego po 1 szt z każdej pozycji (każdego punktu) Wyszczególnione próbki(każda) muszą posiadać naklejki/etykiety identyfikujące Wykonawcę i nazwę oferowanego wyrobu oraz muszą być spięte w sposób trwały z ofertą i stanowić załącznik do oferty np. w koszulce biurowej/aktowej. Każdy załączony dokument do oferty opisany, którego wymogu oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach