Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 644 32 45 , fax. 14 644 32 45
 • Data zamieszczenia: 2022-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
  ul. Szpitalna 1
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 14 644 32 45, fax. 14 644 32 45
  REGON: 000304361
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozdt.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1: Środki do mycia, czyszczenia i zabezpieczenia powierzchniPakiet 2: Specjalistyczny sprzęt do sprzątaniaPakiet 3: Środki gospodarstwa domowegoPakiet 4: Ręczniki papierowe składane, papier toaletowy, pojemnikiPakiet 5: Ręczniki papierowe w roli jednowarstwowePakiet 6: Ręczniki papierowe w roli dwuwarstwowe, pojemnikiPakiet 7: Środki do maszynowego mycia naczyńPakiet 8: Worki z folii polietylenowejPakiet 9: Pojemniki na zużyty sprzęt medyczny 1Pakiet 10: Środki do profesjonalnego mycia powierzchni kuchennychPakiet 11: Drobny sprzęt do sprzataniaPakiet 12: Pojemniki na zużyty sprzęt medyczny 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33760000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach