Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, w okresie od 02 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, gen. K. Pułaskiego 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego
  gen. K. Pułaskiego 5
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  REGON: 002405439
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice, w okresie od 02 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskieProdukty mleczarskieWędlinyMięso wieprzowe i wołoweDrób i podrobyJajaMrożonkiRyby mrożone i przetworzone, konserwyProdukty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowychRóżne artykuły spożywczeOleje i tłuszcze roślinne i zwierzęceOwoce i warzywa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach