Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego i Milickiego w sezonie zimowym 2013/2014.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3873090 , fax. 71 3873090
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Wrocławska 9 9
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3873090, fax. 71 3873090
  REGON: 93271204100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.trzebnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego i Milickiego w sezonie zimowym 2013/2014.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego i Milickiego w sezonie zimowym 2013/2014. 2. Zakres rzeczowy zamówienia 2.1 zad. nr 1 - zakup i dostawa piasku w ilości 4 500 Mg, 2.2 zad. nr 2 - zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 1 800 Mg. 2.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku niewykorzystania ilości materiałów wskazanych w pkt 2.1 i 2.2 Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 3. Opis dostaw i materiału: Sukcesywna dostawa transportem Wykonawcy piasku i soli z antyzbrylaczem na potrzeby ZUD Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy w sezonie 2013/2014. Zamawiający będzie składał zamówienie (z uwzględnieniem ilości) za pomocą fax-u. Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 dni od jego otrzymania, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, Każda dostawa będzie zważona przez Zamawiającego. Ponadto przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania: piasek o uziarnieniu do 2mm zgodnie z wymogami określonymi w Rozporzadzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960), - sól drogowa o zawartości NaCl - min. 90,0% z antyzbrylaczem K4Fe(CN)6 - 20,0 mg/kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik do siwz, która obejmuje: - Szczegółowa specyfikacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium określona przez zamawiającego wynosi: zad. nr 1 - zakup i dostawa piasku w ilości 4 500 Mg - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) zad. nr 2 - zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 1 800 Mg - 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) i stanowi nie więcej niż 3 % wartości zamówienia. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr 95 9591 0004 2001 0000 4776 0001 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważane będzie wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż w pieniądzu oryginał dowodu wniesienia wadium złożyć należy w terminie do dnia 10.07.2013 r. do godziny 9:45 w pokoju nr 5 (Sekretariat) w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.drogi.trzebnica.pl/download/siwz-dost.piasku i soli-zud.03.07.2013.dr.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach