Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Zespół Szkół Budowlanych ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, al. Tysiąclecia 51
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 732 83 78 , fax. 0-75 732 83 78
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych
  al. Tysiąclecia 51 51
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 732 83 78, fax. 0-75 732 83 78
  REGON: 00023943900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsb.boleslawiec.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkolnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 2. Zamawiający udostępnia, jako załączniki do SIWZ następujące dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia: - Plan inwentaryzacyjny (rysunki), - Przedmiar robót, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów oraz technologii użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne oraz wymagane standardy jakościowe i mogą być zastąpione przez inne równoważne, wymienione w ofercie nazwy, jednak Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztem utylizacji. 5. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, w dni robocze w godz. 8: 00 - 14: 00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Barbarą Majką, tel. 75 732 83 78, celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu istniejącego obiektu, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania przetargowego oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsb.boleslawiec.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach