Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zakrzewie przy ulicy Osiedlowej 25 w 2023 roku.

Gmina Zakrzewo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-707 Zakrzewo, Leśna 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542720931 , fax. 542720346
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzewo
  Leśna 1
  87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542720931, fax. 542720346
  REGON: 910866465
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzewo.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zakrzewie przy ulicy Osiedlowej 25 w 2023 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, przetworów mięsnych(drobiowych i wieprzowych). Wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia zostałszczegółowo określony w załączniku Nr 6 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ziemniaków, owoców, warzyw i podobnychproduktów. Wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia został szczegółowookreślony w załączniku Nr 6 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek. Wykaz produktów dlaposzczególnych części zamówienia został szczegółowo określony w załączniku Nr 6 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj i nabiału. Wykaz produktów dlaposzczególnych części zamówienia został szczegółowo określony w załączniku Nr 6 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przypraw, przetworów sypkich, produktówstrączkowych i przetworów. Wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia zostałszczegółowo określony w załączniku Nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału wpostępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach