Przetargi.pl
Dostawa mięsa i wędlin w 2021 roku

BYDGOSKIE OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 BYDGOSZCZ, GDAŃSKA
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48525880900
 • Data zamieszczenia: 2021-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BYDGOSKIE OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  GDAŃSKA 163/110
  85-915 BYDGOSZCZ, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48525880900
  REGON: 38487142100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bosbydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wędlin w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin w 2021 roku do Hotelu Zawisza położonego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 w zakresie i na warunkach określonych w siwz z załącznikach do siwz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do siwz pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach