Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego .

Uniwersytet Warszawski, Biuro Gospodarcze ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 552-03-46 , fax. 0-22 552-03-47
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski, Biuro Gospodarcze
  Krakowskie Przedmieście 26/28 26/28
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 552-03-46, fax. 0-22 552-03-47
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego : Starego BUW-u, dawnego Centrum Informatycznego, Biura Spraw Socjalnych, Zakładu Graficznego i Sekcji Zabezpieczenia Obiektów, znajdujących się przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz przy Al. Niepodległości 22 i ul. Smyczkowej 14 i 11a. Całkowita powierzchnia sprzatanych pomieszczeń wynosi 13 823 m2. Zasadnicze sprzątanie w większości obiektów odbywa się w godzinach nocnych, od godz. 21.00 do 7.00. Serwis dzienny, od godz. 7.00 do 21.00 polega na utrzymaniu czystości w głównych ciągach komunikacyjnych i salach wykładowych, w rejonie wejść do budynków, w sanitariatach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zada od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach