Przetargi.pl
Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji „Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podgórzynie".

Gmina Podgórzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 58562 Podgórzyn, ul. Żołnierska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 621 093, , fax. 757 621 358
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podgórzyn
  ul. Żołnierska 14
  58562 Podgórzyn, woj. dolnośląskie
  tel. 757 621 093, , fax. 757 621 358
  REGON: 23082171800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgorzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji „Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podgórzynie".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji „Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podgórzynie na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego a zwłaszcza prawa budowlanego, wykonanego przez wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawcę (Wykonawców) robót budowlanych i dostaw. Przedmiotem projektu jest uruchomienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który obejmuje swoim zakresem budowę szkoły podstawowej i przedszkola oraz zagospodarowanie terenu. Obiekt zlokalizowany będzie w miejscowości Podgórzyn. Łączna powierzchnia użytkowa to ok. 4500 m2. Realizacja inwestycji pozwoli uruchomić docelowo 17 klas, tym samym powstanie łącznie 200 miejsc szkolnych i 100 miejsc przedszkolnych. Budowa Zespołu będzie realizowana w ramach jednego zamówienia publicznego, prace dot. szkoły i przedszkola rozpoczną się równolegle, 2018 r.). W ramach budowy przedszkola powstanie m. in. 5 oddziałów, zaplecze kuchenne, kotłownia, elementy infrastruktury zewnętrznej, przeznaczone także na potrzeby szkoły, oraz elementy zagospodarowania terenu. Projekt obejmuje budowę budynku szkoły w pozostałym zakresie (m. in. klasy, gabinety i pracownie klas I - III wraz z zapleczem, klasy, gabinety i pracownie klas IV - VIII wraz z zapleczem, część administracyjno-biurową szkoły, gabinet pielęgniarki, logopedy, stołówkę z zapleczem cateringowym, bibliotekę, czytelnię, małą salę gimnastyczną, świetlicę, sanitariaty, portiernię, hol), jak również pozostałą infrastrukturę zewnętrzną szkoły i zagospodarowanie terenu przewidziane w projekcie budowlanym. Kategoria obiektu budowlanego –IX – budynki użyteczności publicznej –oświata. Zakres robót budowlanych, które będą wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego, w odniesieniu do których Wykonawca będzie wykonywał obowiązki, będące przedmiotem umowy z Zamawiającym, został określony w Programie Funkcjonalno – użytkowym (PFU i Projekcie budowlanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 10.000,00 zł; 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. Wykonawca może załączyć oryginał wadium w formie gwarancji do oferty. Zamawiający informuje, że kasa Urzędu Gminy w Podgórzynie czynna jest w dniach i godzinach: Poniedziałek od 8:30 do 15:00, wtorek i czwartek od 10:30 do 14:00, środy i piątki od 8:30 do 14:00;3) Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ,b)poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami); 4) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas: Nr 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawrtego w treści oświadczenia , o którym mowa w SIWZ - załącznik nr 3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać:1) Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do SIWZ - Załącznik nr 1 „Wzór oferty”, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamówienia (zadań) na rzecz Zamawiającego w złotych polskich - („Wynagrodzenie”);2) Oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ; 3) Wypełniony arkusz analizy ryzyka, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 „Arkusz analizy ryzyka”; 4) Wymagane pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach