Przetargi.pl
Zakup samochodu asenizacyjnego dla Gminy Kondratowice - II

Gmina Kondratowice ogłasza przetarg

 • Adres: 57150 Prusy, Kondratowice, ul. Nowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 927 681, , fax. 713 926 021
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kondratowice
  Kondratowice, ul. Nowa 1
  57150 Prusy, woj. dolnośląskie
  tel. 713 927 681, , fax. 713 926 021
  REGON: 93193494000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kondratowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu asenizacyjnego dla Gminy Kondratowice - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego dla Gminy Kondratowice o następujących parametrach technicznych: • Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017, • Kolor kabiny – biały, • Rozstaw osi max.3 800 mm, • Dopuszczalna masa całkowita samochodu min. 7 000 kg, • Silnik wysokoprężny z systemem Common Rail lub równoważnym, sterowany elektronicznie z turbodoładowaniem spełniający normę EURO 6, • Moc silnika minimum 130 kW, • Skrzynia biegów zsynchronizowana min. 6+1, • Pojazd wyposażony w układ ESP, • Lampa listwowa na kabinie, • Klimatyzacja automatyczna • Radio CD MP3 + BlueToth • Kabina - 3 miejscowa, • Podgrzewane lusterka wsteczne, elektrycznie sterowane, • Układ hamulcowy dwuobwodowy tarczowy z ABS, • Zbiornik paliwa fabryczny o pojemności minimum 110 litrów, zbiornik AdBlue min. 24 l, • Układ kierowniczy – mechaniczny, wspomagany hydraulicznie, regulacja wysokości i pochylenia koła kierownicy, • Zawieszenie osi przedniej niezależne na drążkach skrętnych ze stabilizatorem i amortyzatorami, • Zawieszenie osi tylnej sztywna belka, zawieszenie wielopiórowe, hydrauliczne teleskopowe amortyzatory dwustronnego działani • Podwozie wyposażone w tachograf elektroniczny • Autoryzowany serwis podwozia do 60 km od siedziby Zamawiającego • Zabudowa fabrycznie nowa rok produkcji 2017 • Pojemność zbiornika – min. 3 000 litrów, • Zbiornik podzielony na część fekalną min. 2 000 l i na czystą wodę min. 1 000 l, • Zbiornik wykonany z blachy o grubości min. 5 mm, ożebrowany wewnętrznie, • Zbiornik posadowiony na ramie pośredniej mocowanej do ramy samochodu. • Zbiornik montowany do ramki pośredniej w przedniej części na kołysce z podkładką gumową a w tylnej dwupunktowym złączem wahliwym. • Kompresor z silnikiem hydraulicznym napędzany pompą hydrauliczną zamontowaną w podwoziu, wydajność kompresora min. 2 500 l/min. • Podwójny system zaworów zabezpieczający kompresor przed zalaniem. • Ciśnienie robocze ok. 0,045 Mpa, podciśnienie max -0,08 MPa • Wyposażenie: manuowakuometr, zawór bezpieczeństwa, płynowskaz, zawór spustowy mechaniczny 4”, wąż ssawny o długości min. 6 m, boczne koryta na węże, wąż strażacki do czystej wody o dł min. 5 m • Otwór rewizyjny w dennicy tylnej o średnicy min. 600 mm, • Głębokość zasysania - min. 5 m od poziomu podłoża, • Opróżnianie zbiornika – hydrostatyczne oraz pod ciśnieniem, • Układ ciśnieniowy do mycia i płukania przykanalików i studzienek. • Wyposażenie układu wodnego: silnik hydrauliczny z pompą wodną o wydajności min. 50 l/min i ciśnieniu min. 130 bar, wąż ciśnieniowy o dł min 50 m na zwijarce z napędem hydraulicznym i licznikiem wysuwu węża, pistolet wodny, dysze kanałowe, wskaźnik poziomu wody, zbiornik powietrza z zaworem przedmuchiwania powietrzem, lanca. • Kolor zbiornika niebieski, rama pośrednia kolor czarny. Oferowany pojazd musi ponadto: a) spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 193 poz. 1617). b) Spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami. c) Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji dostarczonego samochodu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający będzie je oceniał: Złożył stosowne oświadczenie ……………….. spełnia warunek Nie złożył oświadczenia ………………………. nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku o przynależności do tej samej grupy kapitałowej W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. b) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 1 c) wykaz dostaw powierzonych podwykonawcom - zgodnie z zał. nr 6 d) dowód wniesienia wadium e) dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych f) dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach