Przetargi.pl
„Remont rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa, zniszczonych wskutek ulewnych deszczów oraz powodzi, które wystąpiły w dniu 26 lipca 2016 r. w miejscowości Olszyna – R-K (dz. nr 905, 1054, 1045) oraz R-L (dz. nr 952, 964, 1023) obr. Olszyna miasto

Starostwo Powiatowe w Lubaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 59800 Lubań, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 464 340, , fax. 756 464 321
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Lubaniu
  ul. Mickiewicza 2
  59800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 756 464 340, , fax. 756 464 321
  REGON: 23082956500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatluban.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa, zniszczonych wskutek ulewnych deszczów oraz powodzi, które wystąpiły w dniu 26 lipca 2016 r. w miejscowości Olszyna – R-K (dz. nr 905, 1054, 1045) oraz R-L (dz. nr 952, 964, 1023) obr. Olszyna miasto
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie pn.: „Remont rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa, zniszczonych wskutek ulewnych deszczów oraz powodzi, które wystąpiły w dniu 26 lipca 2016 roku w miejscowości Olszyna – rów R-K (dz. nr 905, 1054, 1045) oraz rów R- L (dz. nr 952, 964, 1023) obr. Olszyna miasto” Rowy przewidziane do remontu są w bardzo złym stanie technicznym. Po silnych opadach w lipcu 2016 roku powstały szybkie wezbrania wód, które spowodowały zniszczenia koryta, skarp, ubezpieczeń i budowli hydrotechnicznych. VI.1. RÓW R-K - OBRĘB OLSZYNA MIASTO: Remont rowu melioracyjnego o nazwie R-K zlokalizowany w granicach działek ewidencyjnych nr 905, 1045, 1054, obr.Olszyna miasto, gm.Olszyna, woj. dolnośląskie, na odcinku 1300 m od wlotu do potoku Olszówka do granic administracyjnych działek gminy Olszyna. Zakres prac podzielono umownie na dwie części. Odcinek rowu w km 0+000 do 1+044 zniszczony w wyniku lipcowej powodzi w roku 2016, wyrządzającej duże szkody wzdłuż trasy rowu i w samym korycie rowu. Oraz odcinek rowu od km 1+044 do km 1+300 całkowicie zamulony naniesionym rumoszem. Odcinek ten od ujęcia wody dla nieużytkowanego basenu kąpielowego w Olszynie do granic miasta, tj. do km 1+300 wymaga pogłębienia o ok. 1,0m, ubezpieczenia dna i skarp faszyną i narzutem kamiennym. Natomiast odcinek początkowy od km 0+000 do km 1+044 wymaga zabudowy wyrw, uzupełnienia narzutu kamiennego w skarpach i dnie rowu zabudową ciężką, taką jak: kamienne mury oporowe, kosze siatkowo-kamienne typu „Gabion, ciężki narzut z kamienia bazaltowego. Bardzo ważnym elementem remontu jest redukcja spadku podłużnego dna rowu na odcinku od km 0+154 do km 0+209, poprzez wykonanie betonowych progów zbrojonych wzlokalizowanych w km 0+154,50 i 0+209,59. Redukcja spadu na długości ok. 55m wynosić będzie 1,0 m uzyskując spadek dna rowu średnio 0,8%. Doprowadzi to do zmniejszenia prędkości przepływu wody zmniejszając w ten sposób ryzyko rozmywania dna i brzegów. Zakres prac niezbędnych do wykonania, obejmować będzie głównie: Kompleksowy remont rowu na odcinku od 0+000 do 1+300 - wykonanie robót ziemnych mechanicznych i ręcznych w dnie i na skarpach rowu, - umocnienie dna i podstawy skarp narzutem kamiennym o średnicy 20-25cm, - wykonanie opaski faszynowej w wzdłuż cieku w km od 1+075 do km 1+300, - transport urobku ziemi z odległości do 5km - uporządkowanie terenu w obrębie wykonywanych robót, - plantowanie skarp i pasów wzdłuż rowu pow., - wycinka drzew rosnących w skarpie rowu, - plantowanie skarp rowu i pasów wzdłuż cieku, - obsiew skarp nasionami traw, Wykonanie muru z kamiennego z kamienia granitowego łamanego - rozbiórki istniejącego muru kamiennych, - budowa muru oporowego kamiennego, objętość kamienia, - budowa fundamentów pod mury, Budowa dwóch progów redukcyjnych - budowa wóch progów redukujących spadek podłużny dna rowu na odcinku od km 0+154 do 0+209,konstrukcję progów planuje się wykonać z betonu zbrojonego prętami żebrowanymi w formie dwóch krat o rozstawie oczek 15 x 15cm, - część górna progu i niecka wypadowa zostanie zabrukowana kamieniem ciężkim bazaltowym o średnicy ok.20 - 25cm, układanym na zaprawie cementowej - przed brukiem i za, rów planuje się zabezpieczyć ciężkim narzutem kamiennym. Budowa umocnień z koszy siatkowo kamiennych „GABIONÓW” - montaż umocnień w formie koszy siatkowo-kamiennych tzw. „Gabionów”, długość umocnienia, - montaż umocnień w formie koszy siatkowo-kamiennych tzw. „Gabionów”, typu materac na skarpie, Umocnienie brzegów koszami siatkowo kamiennymi "Gabionami" - wykonanie ubezpieczenia brzegów stosując kosze siatkowo-kamienne szerokość 1,0 m i wysokości 1,5 m, w km 0+688,4 – 0+725,93. - zabezpieczenie skarpy przed rozmyciem materacami siatkowo-kamiennymi (1,5x3,0x0,3m) w km pasem szerokości 1,5m w km 0+830– 0+868 oraz pasem szer. 3m w km 0+868– 0+939, - obsypanie koszy humusem oraz obsianie nasionami traw. Prace geodezyjne - niwelacja w czasie prac remontowych rowu oraz inwentaryzacja powykonawcza RÓW R-L OBRĘB OLSZYNA MIASTO: Niniejsza dokumentacja została opracowana w celu wykonania remontu rowu melioracyjnego o nazwie R-L zlokalizowanego w granicach działek ewidencyjnych nr 952, 964, 1023,obręb Olszyna miasto, gm. Olszyna, woj. dolnośląskie na odcinku 400m od wlotu do potoku Olszówka w miejscowości Olszyna do mostu pod ulicą A.Mickiewicza w Olszynie gminy Olszyna. Podstawową zasadą remontu rowu R-L jest odtworzenie istniejącego koryta z jednoczesnym zwiększeniem przepustowości hydraulicznej. Zaprojektowano odtworzenie koryta jednodzielnego o szerokości w dnie od 1,6m do b=2,0m, nachyleniu skarp 1:n=1:1,5. w wyniku powodzi rów miejscami zmienił swoją trasę powodując szereg wyrw w brzegach. Całość trasy na najbardziej zniszczonym odcinku zostanie umocniona narzutem kamiennym w dnie i pasami szerokości 1,5m na skarpach o miąższości ok. 0.25m. Na rowie nie występują urządzenia piętrzące które wymagają odtworzenia. Powyżej km 0+400 rozpatrywany rów przebiega przez tereny zadrzewione w naturalnym wąwozie. W tej części, rów silnie meandruje z dużą ilością zakoli. Jest to naturalna trasa cieku, którą nie planuje się korygować. Taki stan rzeczy wpływa korzystnie na użytki leśne i cały ekosystem Zakres prac remontowych rowu na odcinku od 0+000 do 0+400: - wykaszanie skarp i pasów wzdłuż cieku z traw i porostów, pow. F = 1000 m2, - obsiew skarp nasionami traw, obj. V= 1550 m3, - plantowanie skarp i pasa wzdłuż cieku pow. F= 700 m2, - wykonanie robót ziemnych ręcznie w dnie i na skarpach cieku, obj. V= 30 m3, - usunięcie rumoszu pod mostem w km rowu 0+250 w ilości 40m3 z transportem do 1 km w miejsce istniejących wyrw, - umocnienie dna i podstawy skarp narzutem kamiennym, obj. kamienia V= 184m3, - wykop mechaniczny z transportem do zasypania wyrw na odl. do 1 km obj. V=130 m3, - wykop mech. z przerzutem, zabudowa wyrw urobkiem, obj, V=100 m3, - budowa muru z kamienia wys. H= 1,2 m, dł. L= 20 m, szer.górą b= 0,4 m, obj.kamienia V= 13,2m2, w km 0+380 – 0+400. - uporządkowanie terenu w obrębie wykonywanych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach