Przetargi.pl
SPPP KWP w Opolu, ul. Oleska 95 - przebudowa wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4545001, 4222670
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545001, 4222670
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPPP KWP w Opolu, ul. Oleska 95 - przebudowa wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą ,,SPPP KWP w Opolu, ul. Oleska 95 - przebudowa wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego". Roboty będą realizowane etapowo w czynnym obiekcie zgodnie ze wstępnym harmonogramem stanowiącym załącznik do wzoru umowy. Zakres robót zamówienia określony został w pkt III.4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienie wadium w wysokości 50 000,00zł. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP. 3. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:-wypełniony formularz ofertowy, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, dane niezbędne do wyliczenia kryteriów oceny ofert, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ. -Wskazane jest aby Wykonawca dołączył do oferty wycenione przedmiary robót (robót kwalifikowanych i robót niekwalifikowanych) lub wycenione wykazy czynności ( dla robót kwalifikowanych i robót niekwalifikowanych)- (uproszczony kosztorys ofertowy) oraz wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (dla robót kwalifikowanych i robót niekwalifikowanych), które będą miały charakter dokumentów pomocniczych w stosunku do zaproponowanej w ofercie ceny ryczałtowej i będą służyły wyłącznie do bieżących rozliczeń wynagrodzenia ryczałtowego. -Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować wyroby równoważne, dołącza do oferty dokumenty umożliwiające Zamawiającemu ocenę ich równoważności w zakresie opisanym w punkcie III 10 SIWZ. - Jeżeli Wykonawca zamierza powołać się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, dołącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu, opisane w punkcie V 5 SIWZ. - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach