Przetargi.pl
Osuszanie wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 - II

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 54 15 101 , fax. 77 54 15 103
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. 1 Maja 29
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 15 101, fax. 77 54 15 103
  REGON: 53141258500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Osuszanie wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Osuszanie wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27” zgodnie z dokumentacją projektową oraz SIWZ, w zakresie umożliwiającym użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakres i rodzaj robót obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe, ziemne, naprawcze, wykończeniowe 2. naprawę zewnętrznego lica muru do poziomu stropu nad piwnicą, 3. odgrzybianie i naprawę wewnętrznego lica muru do poziomu stropu nad piwnicą, 4. wykonanie poziomej hydroizolacji, 5. wykonanie pionowej hydroizolacji zewnętrznego lica ścian z poziomu posadowienia do poziomu terenu, 6. wykonanie drenażu opaskowego, 7. ułożenie wokół budynku betonowej opaski. Szczegółowy zakres prac określony jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO – załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach