Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń I piętra budynku Szpitala w celu dostosowania OAiIT oraz Centralnej Sterylizatorni do obowiązujacych przepisów praw

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4011100 , fax. 77 4011121
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
  ul. Krakowska 44
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4011100, fax. 77 4011121
  REGON: 53116351500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń I piętra budynku Szpitala w celu dostosowania OAiIT oraz Centralnej Sterylizatorni do obowiązujacych przepisów praw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przebudowa I piętra budynku szpitala w celu dostosowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni do obowiązujących przepisów prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym wielobranżowym ( stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót ( stanowiących załącznik nr 2 do SWIZ ), opracowanych przez APA- SAŁASIŃSCY – autorska pracownia architektury s.c. ŁÓDŹ ul. Radwańska 4a/3. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 24/19z dnia 10.01.2019r. b) wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach nr 1 – 14, zgodnie z rysunkiem A-2 projektu budowlanego oraz wszystkich robót towarzyszących, obejmujących I etap realizacji zadania. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie rozbiórek i demontaży we wszystkich branżach w zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym i wykonawczym, wykonanie stanu surowego w pomieszczeniach j.w. z ułożeniem instalacji sanitarnych i elektrycznych bez osprzętu tj. bez białego montażu oraz wykonanie prób i badań sprawdzających potwierdzających wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami właściwych norm. Zakres robót w branży sanitarnej winien obejmować także wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych wykonanych z żeliwa od poziomu I piętra do piwnic, z włączeniem ich do poziomów w posadzkach piwnic oraz nowych pionów wody zimnej i ciepłej od poziomu I piętra do piwnic. Zakres robót przewidziany do wykonania winien obejmować pełny zakres robót odtworzeniowych w poziomie parteru i piwnic, przy zachowaniu tych samych materiałów wykończeniowych oraz z zachowaniem istniejących walorów jakościowych i estetycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w dniach 17.06- 27.06 2019r. w godzinach od 10.00 do 14.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach