Przetargi.pl
"Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny…”.”

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/; https://bip.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny…”.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: „Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny…”.” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Materiały informacyjno-promocyjne wykorzystywane będą w trakcie realizacji zadania „Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej - realizator Województwo Opolskie”. Materiałami informacyjno-promocyjnymi będą: 1. worek na plecy z elementami odblaskowymi, wykonany ze wzmocnionej dzianiny, w rozmiarze 38x33 cm (+/- 3 cm dla każdego z wymiarów), materiał: wzmocniona dzianina 130 g (+/- 10g), z naszytym pasem odblaskowym na całej szerokości worka oraz w dolnych rogach, ilość 5000 sztuk, wraz z nadrukiem kolorowym, worek na obu bokach wyposażony w dwa długie sznurki, dzięki którym może być używany jako plecak lub przewieszony przez ramię, kolor: zielony, 2. zawieszka Odblaskowa Miękka - odblask wykonany z folii pryzmatycznej, kolor: zielony, wzór graficzny odblasku przypomina żabę, odblask posiada metalowy, kulkowy łańcuszek o dł. 12 cm (+/- 1 cm), nadruk logotypów: monochromatyczny, w kolorze czarnym, projekt indywidualny, w tym grafika, tekst i logotypy. Ilość: 5.000 sztuk, 3. chusta wielofunkcyjna - forma chusty wielofunkcyjnej: komin bezszwowy, materiał miękki, elastyczny, szybkoschnący, lekki, np. poliester lub poliester i elastan, kolor: zielony, nadruk w pełnym kolorze, na jednej (zewnętrznej) stronie chusty, powierzchnia nadruku: max. 6 cm x 12 cm (+/- 2 cm – dla każdego z wymiarów), wymiary: długość 47 cm x szerokość na płasko 25 cm (+/- 3 cm dla każdego z wymiarów), możliwość wykorzystania: jako chusta, komin, szalik, bandana, opaska, lekka czapka itp. W ramach zamówienia zostaną wykonane zgodnie z OPZ (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ ) wyżej wymienione przedmioty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYPEŁNIONY DRUK OFERTOWY sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ Oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. W DRUKU ofertowym należy wpisać: 1. W druku oferty należy wskazać „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA”. Termin realizacji zamówienia - Zamawiający rozumie jako termin liczony od dnia ostatecznego zaakceptowania projektów materiałów informacyjno-promocyjnych określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku braku wskazania terminu realizacji zamówienia liczonego w dniach roboczych, licząc od dnia uzyskania ostatecznej akceptacji projektów materiałów informacyjno-promocyjnych przez Zamawiającego lub wskazania terminu dłuższego niż 31 dni roboczych lub wskazania terminu w innej jednostce czasu (np. rok, m-c). Przez dni robocze rozumie się dni inne niż soboty oraz dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90 z póź. zm.). 2. Do oferty należy dołączyć próbkę - worka na plecy z elementami odblaskowymi uszytego zgodnie z parametrami określonymi w OPZ, bez metek i bez nadruku. Brak próbki: Niezałączenie wymaganej próbki lub też załączenie próbki niespełniającej wymagań opisanych w OPZ lub załączenie więcej niż jednej próbki - skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku przekazania więcej niż jednej próbki Oferent musi wskazać egzemplarz, który stanowi próbkę, wyłącznie ten egzemplarz będzie podlegał ocenie. Nie wskazanie, który egzemplarz worka stanowi próbkę skutkuje odrzuceniem oferty. • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP: ust. 1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. ust. 2 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. ust. 3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1. ust. 4 Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach