Przetargi.pl
Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016 roku.

Gmina Małkinia Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6448000, 6442985 , fax. 029 7455118
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Małkinia Górna
  ul. Przedszkolna 1 1
  07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
  tel. 029 6448000, 6442985, fax. 029 7455118
  REGON: 00054170100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016r.zgodnie z wymaganiami: a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( j.t.Dz. U z 2015r.,poz. 594 z późn.zm) b) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015r.,poz.1412) 2. Zamawiający wyznacza Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej oraz dyrektorów szkół do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia; 3. Przez gorący posiłek rozumie się jedno danie gorące; 4. Posiłki będą wydawane codziennie, w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych itp. z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zlecić w ramach realizacji niniejszego zamówienia sporządzanie posiłków w okresie ferii, wakacji lub w innych uzasadnionych przypadkach, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę; 5. Zamawiający zastrzega, że liczba posiłków jest zmienna. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym lub większym zakresie. 6. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia sporządza jadłospis na okres miesięczny, uwzględniając poniższe wytyczne: - poniedziałek i środa - zupa z wkładką ( 400 ml ) i pieczywem + deser, - wtorek i czwartek - danie mięsne z surówką, - piątek - danie jarskie, w zależności od dania z surówką lub bez. 7. Do każdego posiłku należy dołączyć kompot 8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami higieny i racjonalnego żywienia oraz obowiązującymi przepisami prawa. 9. Posiłki muszą być gorące, urozmaicone, estetyczne, wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia; 10. Jadłospis musi być urozmaicony, posiłki nie mogą powtarzać się w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach; 11.Wykonawca sporządza jadłospis w co najmniej 3 egzemplarzach, z których po jednym dostarcza do Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektorowi szkoły, a jeden umieszcza w widocznym miejscu w punkcie wydawania posiłków; 12.Termin dostarczenia jadłospisu na styczeń - najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, na każdy następny miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca; 13. Wykonawca dostarczy posiłki w jednorazowych, specjalistycznych pojemnikach przystosowanych do bezpośredniego spożycia posiłku lub w termosach zbiorczych - w zależności od wymagań Sanepidu; 14.Posiłki Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) samochodem służącym do przewozu gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu, w pojemnikach przystosowanych do bezpośredniego spożycia posiłku lub specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Temperatura dania powinna wynosić ok. 75 stopni Celsjusza. W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce jednorazowe wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytej czystości termosy, w których przewozi gorące posiłki (puste termosy Wykonawca odbiera i myje u siebie w firmie) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań sprawdzających posiłki, pod kątem sprawdzenia ich temperatury, gramatury, kaloryczności, zalecanych norm żywieniowych, jakości wykorzystywanych surowców . W przypadku stwierdzenia , że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszej SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest podać adres miejsca, w którym przygotowywane (gotowane)będą posiłki. 15. Wykonawca wyda posiłki na podstawie listy osób uprawnionych do ich otrzymania; 16. Wykonawca sprzątnie zużyte naczynia i zagospodaruje śmieci i odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia; 17. Wykonawca wyda posiłki w punkcie wydawania posiłków i terminie określonym przez dyrektora szkoły; 18. Przewidywane godziny wydawania posiłków dla poszczególnych części znajdują się w tabeli poniżej; 19 Zamawiający zastrzega, że godziny podane w tabeli mogą ulec nieznacznym przesunięciom +/- 5 minut; 20. Posiłki muszą być dostarczone najpóźniej na 15 minut przed godziną określoną w tabeli. Zamawiający udziela zamówienia dla następujących placówek oświatowych: 1 Glina - liczba uczniów 23, Przerwa obiadowa 10.35 - 10.55 2 Kańkowo - liczba uczniów 6, Przerwa obiadowa 11.15 - 11.30 3 Kiełczew - liczba uczniów 25, Przerwa obiadowa 11.05 - 11.20 4 Orło - liczba uczniów 25 , Przerwa obiadowa 10.40 - 11.00 5 Zespół Szkół Gminnych Prostyń - liczba uczniów 54, Przerwa obiadowa 11.15 - 11.35 6 Zespół Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej - liczba uczniów 47, Przerwa obiadowa 11.30 - 11.50 Łącznie 180 uczniów przez około 180 dni Dane w tabeli dotyczące ilości dożywianych uczniów są danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy - Urząd Gminy Małkinia Górna prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Małkini Górnej numer 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012. Na przelewie należy umieścić informację wadium: Dowóz posiłków. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach