Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony Nr 26 7 2015 na realizację prenumeraty czasopism do zbiorów Biblioteki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2016

Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania ogłasza przetarg

 • Adres: 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5534047 , fax. 22 5534001
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania
  ul. Szturmowa 1/3
  02-678 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5534047, fax. 22 5534001
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wz.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony Nr 26 7 2015 na realizację prenumeraty czasopism do zbiorów Biblioteki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych do zbiorów Biblioteki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2016. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja - załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ. Ilości poszczególnych tytułów podanych w załączniku nr 1 do SIWZ mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć tytuły w wersji określonej przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy do danego tytułu dołączony jest dodatek, wykonawca ma obowiązek jego dostarczenia wraz z danym tytułem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 222000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wz.uw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach