Przetargi.pl
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na potrzeby Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-370 Warszawa, ul. Kawęczyńska 44
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 511 20 00 , fax. 22 818 22 44
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
  ul. Kawęczyńska 44 44
  03-370 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 511 20 00, fax. 22 818 22 44
  REGON: 01266369400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dosir.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na potrzeby Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynków użytkowych przy ul. Jagiellońskiej 7 i ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: przedłużony termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dosir.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach