Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnosielc

Urząd Gminy Krasnosielc ogłasza przetarg

 • Adres: 06-212 Krasnosielc, Rynek 40
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7175073 , fax. 029 7175074
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Krasnosielc
  Rynek 40 40
  06-212 Krasnosielc, woj. mazowieckie
  tel. 029 7175073, fax. 029 7175074
  REGON: 00053895200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugkrasnosielc-bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnosielc
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krasnosielc, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach DzU z 2013 r poz 1399 zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211 12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, uchwały Nr 212 12 z dnia 22 października 2012 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnosielc wprowadzonego uchwałą Nr XXV128 12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28.12.2012 r. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte: bezpośrednio z nieruchomości odpady niesegregowane odpady komunalne zmieszane - częstotliwość wywozu powyższych odpadów 1 raz w miesiącu, nie rzadziej niż co 4 tygodnie, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. odpady segregowane w tym: odpady komunalne zbierane jako frakcja mokra, odpady komunalne ulegające biodegradacji częstotliwość wywozu powyższych odpadów 1 raz w miesiącu, nie rzadziej niż co 4 tygodnie, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. odpady komunalne zbierane jako frakcja sucha częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, nie rzadziej niż co 4 tygodnie, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Odbiór odpadów zmieszanych z 2 kontenerów o poj. 1100 litrów oraz kosza przy OSP Krasnosielc oraz Chłopia Łąka 1 raz w miesiącu, nie rzadziej niż co 4 tygodnie a także 1 kontenera KP7 stanowiących własność Gminy 2 razy w miesiącu.Odbiór przez Wykonawcę odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków z punktów zbiórki zorganizowanych w 3 aptekach na terenie gminy oraz zużytych baterii i akumulatorów z punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach oświatowych dwa razy w roku, elektrośmieci oraz opon wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. KODY ODPADÓW Kod odpadu Rodzaje odpadów 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 04 Opakowania z metali 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 Opakowania ze szkła 20 01 01 Papier i tektura 20 01 02 Szkło 20 01 11 Tekstylia 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20 01 40 Metale 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach Wykonawca wyposaży w pojemniki plastikowe :gospodarstwa domowe, które zadeklarowały gromadzenie odpadów w sposób selektywny w 2 pojemniki plastikowe o pojemności 120l odpady suche, mokre gospodarstwa domowe, które nie będą prowadzić segregacji odpadów w 1 pojemnik plastikowy o pojemności 120 l.Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem z podziałem na gospodarstwa segregujące i niesegregujące odpady.Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7:00-20:00. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na stronie internetowej a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań, zgodnych z art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2013 r. poz. 1399. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krasnosielc Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2013 r. poz. 1399. uchwały Nr XXV/128/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Krasnosielc Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz.U z 2013 roku poz.122, Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych papieru ,metali ,tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2013r., poz. 1399, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U z 2012r., poz. 645, oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów Dz. U z 2012r. poz. 676. Za nie wywiązanie się z osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych papieru ,metali ,tworzyw sztucznych i szkła oraz nie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z art. 9z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2013 r. poz.1399. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.Podane ilości są szacunkowe/przewidywane i mogą ulec zmianie zwiększenie lub zmniejszenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 15 8917 0001 0000 0026 2000 0030 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugkrasnosielc-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach