Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz

Gmina Lubowidz ogłasza przetarg

 • Adres: 09-304 Lubowidz, ul. Zielona 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6582078 w. 21 , fax. 23 6582078 w. 20
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubowidz
  ul. Zielona 10 10
  09-304 Lubowidz, woj. mazowieckie
  tel. 23 6582078 w. 21, fax. 23 6582078 w. 20
  REGON: 00053913000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.uglubowidz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysku lub unieszkodliwieniu) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubowidz, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w okresie od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017 r. Odbiorem zostaną objęte: a)odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne); b)odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie: papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, szkło i opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale i opakowania z metali, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym opakowania ulegające biodegradacji), odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje itd.), odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół i żużel. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę Gminy Lubowidz w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.uglubowidz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach