Przetargi.pl
Sporządzanie w 2013 i 2014 roku wycen nieruchomości gruntowych i opinii dla potrzeb postępowań prowadzonych na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.)

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2593302 , fax. 32 2593303
 • Data zamieszczenia: 2013-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2593302, fax. 32 2593303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzanie w 2013 i 2014 roku wycen nieruchomości gruntowych i opinii dla potrzeb postępowań prowadzonych na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dwie następujące usługi, w podanych ilościach: 1) sporządzanie w roku 2013 i 2014 wycen nieruchomości gruntowych w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wysokości odszkodowań w przypadkach roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - maksymalnie 80 operatów, 2) sporządzanie w roku 2013 i 2014 opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - maksymalnie 20 opinii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości 1000 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na nw. konto Urzędu Miasta Katowice : ING Bank Śląski S.A. VII Oddział w Katowicach ul. Sokolska 34 nr 58 1050 1214 1000 0007 0000 5481 z dopiskiem wadium dla zamówienia pn. Sporządzanie w 2013 i 2014 roku wycen nieruchomości gruntowych i opinii dla potrzeb postępowań prowadzonych na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach