Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie -roboty wykończeniowe etap II

Gmina Biała Podlaska ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 88 89 221, , fax. 83 88 89 200
 • Data zamieszczenia: 2020-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Podlaska
  ul. Prosta 31
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 88 89 221, , fax. 83 88 89 200
  REGON: 53236900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nowa.gmina-bialapodlaska.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie -roboty wykończeniowe etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej oraz wykończeniowe branży budowlanej i roboty zewnętrzne przy rozbudowanej części budynku szkoły na działkach nr ew. 296/1 i 1008 w m. Grabanów - w osiach 2-8 x CI oznaczonych na rys. A4 projektu budowlanego o powierzchni zabudowy części rozbudowanej 628,6 m2 (bez rozbudowy istniejącej sali gimnastycznej i wiatrołapu punktu przedszkolnego) , zgodnie z załączonym przedmiarem (Załącznik Nr 5 do SIWZ ) oraz wyciągiem z Projektu budowlanego (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium 10 000 PLN należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska nr 55 8025 0007 0019 2415 2000 0060 lub w innej formie zgodnej z Art.45 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2d do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach