Przetargi.pl
Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do ochrony sieci i rozwiązań teleinformatycznych przed zaawansowanymi atakami typu APT oraz przedłużenie praw do korzystania z usługi software maintenance dla Systemu będącego w posiadaniu Zamawiającego

Ministerstwo Rozwoju ogłasza przetarg

 • Adres: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 273 71 50 , fax. 22 273 89 22
 • Data zamieszczenia: 2017-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rozwoju
  Plac Trzech Krzyży 3
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 71 50, fax. 22 273 89 22
  REGON: 14031558300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mr.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do ochrony sieci i rozwiązań teleinformatycznych przed zaawansowanymi atakami typu APT oraz przedłużenie praw do korzystania z usługi software maintenance dla Systemu będącego w posiadaniu Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu do ochrony sieci i rozwiązań teleinformatycznych przed zaawansowanymi atakami typu APT oraz przedłużenie praw do korzystania z usługi software maintenance dla Systemu będącego w posiadaniu Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach