Przetargi.pl
Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02762 Warszawa, ul. Barcelońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 842 42 61; 842 18 98 , fax. 22 842 42 61
 • Data zamieszczenia: 2017-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  ul. Barcelońska 8
  02762 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 842 42 61; 842 18 98, fax. 22 842 42 61
  REGON: 00090052500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp307wawa.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty: a) formularz cenowy – wzór druku stanowi załącznik nr 1 do OFERTY oraz; b) oświadczenie potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy - wzór druku stanowi załącznik nr 2A do OFERTY lub c) oświadczenie w związku z art. 24 ust. 8 Ustawy, tj. o istnieniu podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy i podjętych środkach zaradczych wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów– wzór druku stanowi załącznik nr 2B do OFERTY W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w lit b) lub c), składa każdy wykonawca. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy do złożenia bez wezwania zamawiającego: a) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 229 ze zm.) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wzór druku stanowi załącznik nr 3 do OFERTY. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach