Przetargi.pl
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Łączna ogłasza przetarg

 • Adres: 26-140 Łączna, Czerwona Górka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 25 48 960 , fax. 41 25 48 977
 • Data zamieszczenia: 2021-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 25 48 960, fax. 41 25 48 977
  REGON: 29101018000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest dofinansowywana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa” na lata 2014-2020. Inwestycja, będzie polegała na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w Kamionkach, gm. Łączna, pod kątem spełnienia wymagań Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r (91/271/EWG) w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika, oraz parametrów jakie narzuca Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U.2014. poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami). Oczyszczalnia obsługuje część gminy Łączna. Planując zakres rozbudowy uwzględniono przejęcie i oczyszczenie do wymaganych parametrów ścieków nowo realizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Występa, Zalezianka i Podzagnańszcze, gm. Łączna. Kanalizacja ta wykonywana będzie wg. odrębnych opracowań i nie wchodzi w zakres niniejszej inwestycji. W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w miejscowości Kamionki obejmuje: - sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; - sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót niewymagających pozwolenia; - sporządzenie projektów wykonawczych; - wykonanie robót budowlanych; - dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, - dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy w zmodernizowanych i rozbudowanych obiektach, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu), - przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu „Rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach”, gmina Łączna musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z normami: - polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). - europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku. Zamówienie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Elementy Robót obejmujące zakresem modernizację obiektów i instalacji wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy. Wykonawca w czasie wykonywania Robót będzie przestrzegał wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie Zakładu. Wykonywanie Robót nie może spowodować zakłóceń w pracy Zakładu. Wszelkie prace, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Zakładu muszą być uzgodnione pisemnie z Inspektorami nadzoru inwestorskiego i Przedstawicielem Zamawiającego. Jeżeli ze względu na zaproponowane rozwiązania Wykonawca zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące instalacje technologiczne należy przewidzieć taki sposób organizacji Robót, który zagwarantuje nieprzerwaną i niezakłóconą pracę Zakładu. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków w czasie wykonywania Robót. Charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczenia ścieków odbieranych przez system kanalizacyjny Gminy Łączna w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami. Podstawowymi parametrami określającymi wielkość oczyszczalni są: - ilość ścieków: Qd.śr. = 841 m3/d Qdmax = 1177 m3/d Qhmax = 841 m3/h - jakość ścieków – stężenia: S BZT5 = 387 g O2/m3 S ChZT = 761 g O2/m3 S zaw.og. = 335 g/m3 - jakość ścieków - ładunki: Ł BZT5 = 325,9 kg O2/d Ł ChZT = 640 kg O2/d Ł zaw.og. = 281,6 kg/d - Liczba Mieszkańców Równoważnych ze względu na BZT5: RLM = 5 432 MR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach