Przetargi.pl
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie

Gmina Żyraków ogłasza przetarg

 • Adres: 39-204 Żyraków,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 680 71 21 , fax. 014 680 71 24
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żyraków
  39-204 Żyraków, woj. podkarpackie
  tel. 014 680 71 21, fax. 014 680 71 24
  REGON: 00054403600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zyrakow.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie. Zamówienie obejmuje wykonanie: a) robót ogólnobudowlanych, b) dróg wewnętrznych, ogrodzenia i zieleni, c) instalacji wewnętrznych, d) technologii i sieci zewnętrznych, e) instalacji elektrycznych i AKPiA. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) Projekt budowlany dla zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie Uwaga: Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ). Podkreśla się, że przedmiary te nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia w związku z ryczałtowym rozliczeniem inwestycji. Kosztorys ofertowy wymagany przez Zamawiającego będzie dokumentem pomocniczym w celu określenia zakresu rzeczowego poszczególnych etapów zadania oraz prawidłowego rozliczenia inwestycji, w związku z dofinansowaniem zadania ze środków PROW. Zamawiający zastrzega, że ze względu na pomocniczy charakter przedmiarów robót, Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców w zakresie przedmiarów robót, jak również braki w tych dokumentach nie będą stanowiły podstawy do zmiany treści SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia stanu zgodnego z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo: a) kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, c) oznakowanie budowy, d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, e) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytku i poniesienia opłat z tym związanych, f) urządzenie terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz poniesienia kosztów z tym związanych, g) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej h) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, i) przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowopowstałych obiektów budowlanych, j) organizację i przeprowadzenie rozruchu technologicznego, zakończonego uzyskaniem wymaganych wartości wskaźników dla odprowadzonych ścieków oczyszczonych potwierdzonych badaniami właściwych instytucji w tym zakresie, k) opracowanie i przekazania instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków (technologicznej, BHP, stanowiskowych), l) przeszkolenie pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków wraz ze szkoleniami stanowiskowymi, m) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a także innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, n) pozostałych zadań wymienionych w SIWZ i załącznikach. 5. Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia, a także normy budowlane użyte w opisie przedmiotu zamówienia określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego i należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia o parametrach równoważnych opisanym przez Zamawiającego w dokumentach składających się na SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 60 9478 0000 0000 0228 2000 0070. 4. Jeżeli wadium składane jest w innej formie niż pieniądz, Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie wadium. 5. Wadium, o którym mowa w pkt 8.4 należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137 (I piętro), natomiast kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty przetargowej. 6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie, zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. Wykonawca, który składa wadium w pieniądzu, winien wskazać w druku oferty numer rachunku, na który Zamawiający winien zwrócić wadium. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwolnione wówczas, kiedy Wykonawca dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy i podpisze umowę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: (a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; (b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; (c) zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. lub jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zyrakow.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach