Przetargi.pl
Malowanie dachów budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 26a

Gmina Miasto Rzeszów - Centrum Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45b
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8504311 , fax. 17 8504313
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Centrum Kształcenia Praktycznego
  ul. Hetmańska 45b 45b
  35-078 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8504311, fax. 17 8504313
  REGON: 18058795900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie dachów budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 26a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w obiekcie Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 26a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w przedmiarze robót który stanowi integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454422009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną