Przetargi.pl
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku domu kultury w Maleniskach - etap II.

Gmina Pawłosiów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, Pawłosiów 88
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6220380 , fax. 16 6220248
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłosiów
  Pawłosiów 88 88
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 16 6220380, fax. 16 6220248
  REGON: 65090044700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapawlosiow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku domu kultury w Maleniskach - etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych w związku z rozbudową, nadbudową i przebudową istniejącego budynku domu kultury w Maleniskach, zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjny 207/19, 207/20, 207/21. Jest to obiekt o konstrukcji murowanej, rozpiętości 11,13 m i długości 31,18 m z przeznaczeniem na obecną statutową działalność kulturalną. Kubatura budynku wynosi 2566,59 m2, pow. użytkowa 651,26 m2. Przedmiotowy budynek poddany został rozbudowie i nadbudowie. Jest w stanie surowym zamkniętym. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1. Wykonaniu ścianek działowych z bloczków piano lub gazobetonowych. 2. Montaż wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej. 3. Wykonanie tynków wewnętrznych. 4. Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z dociepleniem od strony stropodachu z dźwigarów drewnianych.. 5. Wykonanie posadzek i podłóg we wszystkich pomieszczeniach budynku wraz z warstwami izolacji przeciwwodnej, cieplnej. Warstwy wierzchnie z płytek ceramicznych Gres i parkietu drewnianego. 6. Malowanie ścian i sufitów farbami klejowymi. 7. Montaż wewnętrznych balustrad schodowych. 8. Obsadzenie w ścianach parapetów wewnętrznych z pcv. 9. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 10. Wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilającej. 11. Wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej. 12. Wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem. 13. Wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego. 14. Wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej. 15. Montażu jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z instalacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach