Przetargi.pl
Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego

Zakład Wodno-Kanalizacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. Józefa Piłsudskiego 111A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 2275 227, 2271 999 , fax. 0-17 2275 227
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodno-Kanalizacyjny
  ul. Józefa Piłsudskiego 111A 111A
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 2275 227, 2271 999, fax. 0-17 2275 227
  REGON: 69049185100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,zwk.kolbuszowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego w ilości 270 Mg do Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej ulica Łąkowa z rozładunkiem do zbiornika wapna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 449212107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwk.kolbuszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach